تهران در حال زنانه و پیر شدن است

مبلغ/ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهر تهران در حال زنانه و پیر شدن است به شکلی که نسبت زنان به مردان در تهران بیشتر است اما در پیرامون تهران موضوع بالعکس است به شکلی که پیرامون در حال مردانه و جوان شدن است.

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا، عدالتی در نشست خبری در خصوص جمعیت و نگاه سند آمایش به این مهم گفت: وقتی صحبت از جمعیت می شود دو شاخص نرخ رشد جمعیت و بحث مهاجرت مورد توجه قرار می گیرد. در طول دهه های اخیر تهران مهاجرپذیر بوده و سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت آن اضافه می شود، لذا در این سند بحث کاهش شدت مهاجرت دیده شده است.

وی افزود: قطعا در این سند با نگاه به طرح های جامع از افزایش قلمروی شهری جلوگیری خواهد شد. اگر اعلام شود تهران برای ساخت و ساز به حداقل امکان رسیده است در حوزه زمین و مسکن کنترل باید محقق شود. باید نقاط بحرانی استان تهران کنترل شود تا اکبرآبادهای جدید در استان تهران و در آینده ایجاد نشود و همه این موارد در سند آمایش مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: تنوعی در جمعیت استان تهران وجود دارد. شهر تهران در حال زنانه و پیر شدن است به شکلی که نسبت زنان به مردان در تهران بیشتر است اما در پیرامون تهران موضوع بالعکس است به شکلی که پیرامون در حال مردانه و جوان شدن است. در استان تهران با عدم تعادل و توازن مواجه هستیم که برای همه آن ها در قالب سند آمایش برنامه ریزی انجام شده است.

وی در خصوص موضوع آب و نگاه این سند نیز گفت: در استان تهران بیشترین میزان مصرف آب در حوزه سکونت است و اگر قلمروهای سکونتی را محدود کنیم قطعا در این موضوع نیز گام موثری برداشته ایم. آنچه در آمایش دنبال می کنیم کنترل شدت مسائل است. قطعا اگر سند اجرا نشود آینده ایران در ۱۰ شهر خلاصه خواهد شد. ما نمی توانیم از توازن جمعیت با بی تفاوتی عبور کنیم. تا به حال در مورد مدیریت پساب چالش های جدی داشته ایم. سند آمایش به دنبال این است که در حوزه تولید از چرخه بازگردانی آب استفاده کنیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.